Privacy & cookies

Artikel 1. ALGEMEEN

Deze contractvoorwaarden primeren op eventuele algemene voorwaarden van de koper.

Artikel 2. BESTELLEN – OFFERTES

 1. Het te hand stellen van een prijzentarief of een bestek is een aanduiding en is geen aanbod en verbindt dus geenszins VENSTAR .
 2. Prijzen opgegeven in offertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt VENSTAR het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De offerteprijzen voor herstellingswerken gelden voor zover er achteraf geen meerwerken dienen uitgevoerd te worden tegenover de werken gespecifieerd in de offerte. De noodzaak van deze meerwerken kan blijken na volledige demontage, onderzoek en eventueel zelfs na gedeeltelijke herstelling. Indien aldus blijkt dat de geoffreerde herstellingswerken geen voldoende resultaat opleveren, vallen de meerwerken niet binnen de waarborgclausule en houdt VENSTAR zich het recht voor de meerprijs aan te rekenen.
 3. Alle gegevens die nuttig zijn om een herstelling goed uit te voeren worden verondersteld schriftelijk doorgegeven te worden door de koper. Zelfs indien er niet om wordt gevraagd dient de koper alle schriftelijke gegevens te bezorgen die nuttig zijn om de herstelling goed uit te voeren. Indien bij gebrek aan deze gegevens de herstelling geen goed resultaat oplevert of meerwerken met zich doet meebrengen, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien ten laste van de koper.
 4. Prijzen van uitgevoerde werken worden berekend volgens het aantal gepresteerde uren en het gebruikt en geplaatst materiaal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De prijzen zijn geldig vanaf vertrek uit de werkplaats of winkel, verpakking, vracht, taksen en onkosten niet inbegrepen

Artikel 3. LEVERING

 1. Het risico gaat over op de koper ten laatste vanaf de (op)levering.
 2. De levering van de goederen geschiedt naar keuze van de koper ofwel door terbeschikkingstelling in de winkel of magazijn van VENSTAR , ofwel door levering door VENSTAR op de plaats en het tijdstip aangegeven door de koper. In beide gevallen gebeurt het vervoer, de verpakking en de verzekering van de goederen op de kosten en het risico van de koper.
 3. De termijnen voorzien op de bestekken/offertes/bestellingen/werkbons zijn slechts indicatief en niet strikt bindend. De koper mag in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde termijn inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst te eisen, behoudens anders overeengekomen.
 4. VENSTAR is gedekt voor de zichtbare gebreken vanaf inontvangstneming van de goederen door de koper.

Artikel 4. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

De eigendom van de goederen gaat over op de koper op het moment van de volledige betaling van de factuurprijs, vermeerderd met eventuele verwijlsintresten, incassokosten en alle andere kosten, belastingen en vergoedingen verschuldigd door de koper. Zolang de goederen niet betaald zijn blijven ze eigendom van VENSTAR, waar de goederen zich ook mogen bevinden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. KLACHTEN – AANPRAKELIJKHEID

 1. Eventuele klachten betreffende leveringen, herstellingen of andere werken moeten binnen de 8 dagen na levering van het goed of oplevering van het werk schriftelijk worden medegedeeld aan VENSTAR . Klachten en betwistingen in verband met een factuur dienen schriftelijk worden geformuleerd binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige mededeling gelden de leveringen, herstellingen, andere werken en facturen als aanvaard.
 2. VENSTAR zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de door haar verkochte producten die door de koper geïncorporeerd worden in machines die niet door haar worden geleverd.
 3. Leveringen, herstellingen en andere werken die door VENSTAR als gebrekkig worden erkend, worden uitsluitend door VENSTAR hersteld of vervangen, zonder dat de koper/opdrachtgever aanspraak kan maken op enige andere vergoeding. Geen aanspraak op vergoeding geeft onrechtstreekse schade of kosten, zoals vervoerkosten, liggelden, inkomstendervingen door bedrijfsstoornis of productieverliezen, enz. Facturen dienaangaande van derden kunnen op VENSTAR niet worden verhaald.
 4. VENSTAR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en uit welke gronden ook aan :
  1. producten andere dan diegene die door haar hersteld of geleverd werden;
  2. producten die door haar hersteld of geleverd werden, maar waar door derden operaties, bewerkingen of herstellingen werden uitgevoerd zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van VENSTAR.
 5. In elk geval dient de koper/opdrachtgever enige rechtsvordering op grond van verborgen gebreken van de geleverde producten, herstellingen en andere werken door VENSTAR verkocht en of uitgevoerd, in te leiden binnen 2 maanden na ontdekking ervan en ten laatste binnen 6 maanden na de levering of oplevering.

Artikel 6. WAARBORGPERIODE

 1. De waarborg op de door VENSTAR verkochte goederen is beperkt tot de garantie die wordt verleend door de fabrikant, tenzij anders overeengekomen.
 2. De waarborg op installaties, herstellingen of andere werken uitgevoerd door VENSTAR bedraagt 6 maanden na datum van levering of oplevering. Op onderdelen die door VENSTAR gereviseerd of hersteld werden, met andere woorden niet vernieuwd werden, kan geen waarborg worden verleend.
 3. VENSTAR kan met betrekking tot de leveringen, herstellingen en andere werken enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van haar opzet of grove fout. VENSTAR staat niet in voor opzet of grove fout van haar aangestelden of uitvoeringsagenten. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, neemt VENSTAR in het kader van haar herstellingen en andere werken uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich.
 4. Tweedehandse producten worden door de koper gekocht in de staat waarin ze zich bevinden, goed door hem gekend, inclusief met mogelijke gebreken o.a. ten gevolge van ouderdom of gebruik. In geen geval zal VENSTAR een waarborg verlenen op gebruik van deze tweedehandse producten.

Artikel 7. BETALINGEN

 1. Behoudens anders gestipuleerd zijn alle facturen contant betaalbaar bij afhaling van de goederen en/of bij voltooiing van de werken en ten laatste binnen de 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, verwijlsintresten verschuldigd zijn van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur, en zonder dat deze clausule de onmiddellijke eisbaarheid van de vordering opschort.
 3. Indien de factuur niet betaald is binnen de 8 dagen na de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag van de niet-betaalde factuur verhoogd met 10%, met een minimum van 62 Euro per factuur.

Artikel 8. ONTBINDEN VAN DE OVEREENKOMST

Indien de overeenkomst ontbonden wordt ten gevolge van de wanprestatie van de koper of indien deze een aanvaarde bestelling annuleert, dan is hij gehouden tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 30% van het bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht van VENSTAR om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen met eventuele betaling van de overeengekomen schadevergoeding voor laattijdige betaling en onverminderd het recht van VENSTAR een hogere schade te bewijzen.

Artikel 9. VOORWAARDEN GEBRUIK LITHIUM ACCU’s

Zorg voor correcte zekeringen, kabelsecties en hoofdschakelaar; onder- en overspanningsbeveiliging. Test na installatie de beveiligingen. Wanneer de lage accubeveiliging in werking treedt, onmiddellijk opladen Bij mobiele applicaties: zorg voor een degelijke montage van de accu’s met riem of beugel alsook een goede bescherming tegen mechanische beschadiging van kabels. Indien van toepassing: zorg voor stroomlimitering van de alternator Ingeval vragen neem contact op met onze technische dienst

Artikel 10. GESCHILLEN

In geval van betwisting zullen uitsluitend de rechtbank van Mechelen bevoegd zijn.

Mijn bestelling0
Er zijn geen producten in je winkelwagen!
Doorgaan met winkelen
0