ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN VENSTAR BVBA

Artikel 8. ONTBINDEN VAN DE OVEREENKOMST

Indien de overeenkomst ontbonden wordt ten gevolge van de wanprestatie van de koper of indien deze een aanvaarde bestelling annuleert, dan is hij gehouden tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 30% van het bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht van VENSTAR om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen met eventuele betaling van de overeengekomen schadevergoeding voor laattijdige betaling en onverminderd het recht van VENSTAR een hogere schade te bewijzen.