ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN VENSTAR BVBA

Artikel 7. BETALINGEN

  1. Behoudens anders gestipuleerd zijn alle facturen contant betaalbaar bij afhaling van de goederen en/of bij voltooiing van de werken en ten laatste binnen de 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, verwijlsintresten verschuldigd zijn van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur, en zonder dat deze clausule de onmiddellijke eisbaarheid van de vordering opschort.
  3. Indien de factuur niet betaald is binnen de 8 dagen na de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag van de niet-betaalde factuur verhoogd met 10%, met een minimum van 62 Euro per factuur.