ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN VENSTAR BVBA

Artikel 5. KLACHTEN - AANPRAKELIJKHEID

  1. Eventuele klachten betreffende leveringen, herstellingen of andere werken moeten binnen de 8 dagen na levering van het goed of oplevering van het werk schriftelijk worden medegedeeld aan VENSTAR . Klachten en betwistingen in verband met een factuur dienen schriftelijk worden geformuleerd binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige mededeling gelden de leveringen, herstellingen, andere werken en facturen als aanvaard.
  2. VENSTAR zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de door haar verkochte producten die door de koper geïncorporeerd worden in machines die niet door haar worden geleverd.
  3. Leveringen, herstellingen en andere werken die door VENSTAR als gebrekkig worden erkend, worden uitsluitend door VENSTAR hersteld of vervangen, zonder dat de koper/opdrachtgever aanspraak kan maken op enige andere vergoeding. Geen aanspraak op vergoeding geeft onrechtstreekse schade of kosten, zoals vervoerkosten, liggelden, inkomstendervingen door bedrijfsstoornis of productieverliezen, enz. Facturen dienaangaande van derden kunnen op VENSTAR niet worden verhaald.
  4. VENSTAR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en uit welke gronden ook aan :
    • producten andere dan diegene die door haar hersteld of geleverd werden;
    • producten die door haar hersteld of geleverd werden, maar waar door derden operaties, bewerkingen of herstellingen werden uitgevoerd zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van VENSTAR .
  5. In elk geval dient de koper/opdrachtgever enige rechtsvordering op grond van verborgen gebreken van de geleverde producten, herstellingen en andere werken door VENSTAR verkocht en of uitgevoerd, in te leiden binnen 2 maanden na ontdekking ervan en ten laatste binnen 6 maanden na de levering of oplevering.