ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN VENSTAR BVBA

Artikel 4. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

De eigendom van de goederen gaat over op de koper op het moment van de volledige betaling van de factuurprijs, vermeerderd met eventuele verwijlsintresten, incassokosten en alle andere kosten, belastingen en vergoedingen verschuldigd door de koper. Zolang de goederen niet betaald zijn blijven ze eigendom van VENSTAR , waar de goederen zich ook mogen bevinden, tenzij anders overeengekomen.